آواره (تردید)

Hercai

عشقی غیر ممکن که زاده انتقام است. شخصی به نام میران به عنوان تاجر وارد شهری می شود و مراوداتش را با خانواده شاداوعلوها بیشتر می کند و در نهایت نوه نصوح شاداوعلو(ریّان) را خواستگاری می کند.

از آنجا که ریّان نوه تنی نصوح نیست و میران خواستگار واقعا خوبی محسوب می شود، نصوح می خواهد نوه واقعی خود را به میران بدهد و ….
people رده سنی:
public کشور سازنده: ترکیه
tv شبکه سازنده: MIA Yapim
movie_filter جوایز و افتخارات
  local_movies

  آواره (تردید) فصل 01

  7.7

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 16924
  7.7

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 5988
  7.7

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 5348
  8.8

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 4843
  7.7

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 4291
  7.7

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 4559
  9

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 4174
  7.4

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 4357
  7.6

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 4092
  7.6

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 3993
  7.7

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 4093
  7.7

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 3929
  7.7

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 3861
  7.7

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 3900
  7.7

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 4193
  7.7

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 3560
  7.7

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 3853
  7.7

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 4113
  7.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 3778
  7.7

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 3612
  8.4

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 3654
  8.4

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 3382
  8.9

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 3825
  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 5724
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  خلاصه فصل 01 آواره (تردید)

  7.3

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 3377
  7.3

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 2765
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  آواره (تردید) فصل 02

  7.9

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 6039
  7.9

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 3754
  7.9

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 3506
  7.9

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 3723
  7.9

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 3353
  7.9

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 3222
  8.8

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 3356
  8.8

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 3101
  8.8

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 2647
  8

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 2889
  8.2

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 2931
  7.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 2873
  9

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 2808
  9

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 2582
  9

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 2683
  9

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 2893
  8.9

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 3048
  9

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 3018
  8.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 2928
  8.7

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 2376
  8.7

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 2540
  8.9

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 2451
  8.9

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 2467
  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 2535
  9.4

  قسمت بیست و پنجم

  Episode 25
  remove_red_eye 2380
  9.4

  قسمت بیست و ششم

  Episode 26
  remove_red_eye 2269
  9.4

  قسمت بیست و هفتم

  Episode 27
  remove_red_eye 2439
  9.6

  قسمت بیست و هشتم

  Episode 28
  remove_red_eye 2455
  9.6

  قسمت بیست و نهم

  Episode 29
  remove_red_eye 2330
  9.6

  قسمت سیم

  Episode 30
  remove_red_eye 2278
  8.3

  قسمت سی و یکم

  Episode 31
  remove_red_eye 2303
  8.3

  قسمت سی و دوم

  Episode 32
  remove_red_eye 2339
  8.3

  قسمت سی و سوم

  Episode 33
  remove_red_eye 2214
  9.1

  قسمت سی و چهارم

  Episode 34
  remove_red_eye 2231
  9.1

  قسمت سی و پنجم

  Episode 35
  remove_red_eye 2122
  9.1

  قسمت سی و ششم

  Episode 36
  remove_red_eye 2184
  9.2

  قسمت سی و هفتم

  Episode 37
  remove_red_eye 2235
  9.2

  قسمت سی و هشتم

  Episode 38
  remove_red_eye 2664
  9.2

  قسمت سی و نهم

  Episode 39
  remove_red_eye 22070
  9.5

  قسمت چهلم

  Episode 40
  remove_red_eye 3926
  9.5

  قسمت چهل و یکم

  Episode 41
  remove_red_eye 2134
  9.5

  قسمت چهل و دوم

  Episode 42
  remove_red_eye 2157
  9.3

  قسمت چهل و سوم

  Episode 43
  remove_red_eye 2134
  9.3

  قسمت چهل و چهارم

  Episode 44
  remove_red_eye 2027
  9.3

  قسمت چهل و پنجم

  Episode 45
  remove_red_eye 2048
  9.2

  قسمت چهل و ششم

  Episode 46
  remove_red_eye 2112
  9.2

  قسمت چهل و هفتم

  Episode 47
  remove_red_eye 2034
  9.2

  قسمت چهل و هشتم

  Episode 48
  remove_red_eye 2145
  9.1

  قسمت چهل و نهم

  Episode 49
  remove_red_eye 1986
  9.1

  قسمت پنجاهم

  Episode 50
  remove_red_eye 2057
  9.1

  قسمت پنجاه و یکم

  Episode 51
  remove_red_eye 2052
  8.9

  قسمت پنجاه و دوم

  Episode 52
  remove_red_eye 1988
  8.9

  قسمت پنجاه و سوم

  Episode 53
  remove_red_eye 1798
  8.9

  قسمت پنجاه و چهارم

  Episode 54
  remove_red_eye 1914
  9

  قسمت پنجاه و پنجم

  Episode 55
  remove_red_eye 2065
  9

  قسمت پنجاه و ششم

  Episode 56
  remove_red_eye 1885
  9

  قسمت پنجاه و هفتم

  Episode 57
  remove_red_eye 2019
  8.7

  قسمت پنجاه و هشتم

  Episode 58
  remove_red_eye 1960
  8.7

  قسمت پنجاه و نهم

  Episode 59
  remove_red_eye 1964
  8.7

  قسمت شصتم

  Episode 60
  remove_red_eye 1935
  8.5

  قسمت شصت و یکم

  Episode 61
  remove_red_eye 1862
  8.5

  قسمت شصت و دوم

  Episode 62
  remove_red_eye 1985
  8.5

  قسمت شصت و سوم

  Episode 63
  remove_red_eye 1913
  8.8

  قسمت شصت و چهارم

  Episode 64
  remove_red_eye 1840
  8.8

  قسمت شصت و پنجم

  Episode 65
  remove_red_eye 1965
  8.8

  قسمت شصت و ششم

  Episode 66
  remove_red_eye 1977
  8.8

  قسمت شصت و هفتم

  Episode 67
  remove_red_eye 1969
  8.8

  قسمت شصت و هشتم

  Episode 68
  remove_red_eye 2071
  8.8

  قسمت شصت و نهم

  Episode 69
  remove_red_eye 1815
  8.8

  قسمت هفتادم

  Episode 70
  remove_red_eye 1663
  8.8

  قسمت هفتاد و یکم

  Episode 71
  remove_red_eye 1639
  8.8

  قسمت هفتاد و دوم

  Episode 72
  remove_red_eye 1745
  8.8

  قسمت هفتاد و سوم

  Episode 73
  remove_red_eye 1612
  8.8

  قسمت هفتاد و چهارم

  Episode 74
  remove_red_eye 1605
  8.8

  قسمت هفتاد و پنجم

  Episode 75
  remove_red_eye 1779
  8.8

  قسمت هفتاد و ششم

  Episode 76
  remove_red_eye 1986
  8.8

  قسمت هفتاد و هفتم

  Episode 77
  remove_red_eye 2085
  8.8

  قسمت هفتاد و هشتم

  Episode 78
  remove_red_eye 8195
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید